Participació Ciutadana

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Blanes, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana del procés de revisió del POUM. El Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en la revisió del POUM.

Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

  • Reunions internes de l’Ajuntament
  • Reunions sectorials
  • Sessions de participació ciutadana
  • Sessions de presentació i informació
  • Enquestes de percepció ciutadana
  • Recull d’opinions i suggeriments al web “Opina i participa”

Esquema del procés

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

AVANÇ DEL POUM

Web del POUM
A l’apartat “Opina i participa” d’aquest web existeix un registre per poder fer preguntes, suggeriments, etc.

Enquesta de percepció i expectatives ciutadanes
Per tal de recollir el màxim d’opinions, de propostes i d’expectatives, més enllà d’aquelles que es puguin manifestar en les sessions de participació ciutadana o del mur d’opinió de la web, s’ha dissenyat un breu qüestionari per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre temes claus relacionats amb la definició de les propostes del POUM.

Sessió de participació interna de l’Ajuntament
Prèvia a les sessions de participació ciutadana i a les reunions sectorials es realitzarà una sessió participativa a nivell intern de l’Ajuntament per tal de poder conèixer i contrastar l’opinió dels tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament.

Sessions de participació ciutadana
Es realitzaran 3 sessions temàtiques, obertes al conjunt de la ciutadania de Blanes centrades tres temes diferenciats (Medi ambient i sostenibilitat, Economia i serveis als ciutadans i Model de desenvolupament urbà i mobilitat). En aquestes sessions:

  • S’exposarà de forma sintètica la informació bàsica que es consideri necessària per poder participar amb una base de coneixement suficient.
  • Es treballarà a partir de dinàmiques actives i grups de treball.
  • A partir de la valoració final conjunta es redactarà un informe que es farà arribar a totes les persones participants.

Redacció de l’informe d’aportacions i propostes ciutadanes
Un cop finalitzades les sessions de participació ciutadana previstes, analitzats els resultats de l’enquesta i documentades les aportacions realitzades a través de la web del POUM, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés de participació ciutadana durant la fase d’avanç del POUM. Aquest informe s’enviarà a tots els assistents a les sessions de participació i es publicarà a la web del POUM.

La seva funció serà principalment la de fer arribar a l’equip redactor del POUM les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania en la fase d’avanç, de manera que aquells puguin tenir-les en consideració en l’anàlisi d’alternatives de planejament, així com en el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en la fase d’aprovació inicial.

PRESENTACIÓ I DIFUSIÓ DE L'AVANÇ DEL POUM

Presentació i exposició pública
L’avanç del POUM s’enviarà a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, la qual sol·licitarà un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitzarà consultes a d’altres administracions afectades i el posarà a exposició pública durant 30 dies, per recollir aportacions del públic interessat.

A part, el document d’Avanç del POUM es publicarà també en aquesta web per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase d’aprovació inicial. En aquest període d’exposició pública només es podran fer aportacions en format de suggeriments (les al·legacions es recolliran en la fase d’informació pública del POUM inicial) i no existeix l’obligació de respondre’ls però sí de tenir-los en compte en la redacció del POUM. Les aportacions o suggeriments es realitzaran de manera telemàtica a través de la web del POUM o via instància directament a l’Ajuntament.

Redacció de l’informe de la Generalitat
En el termini de 2 mesos la Generalitat emetrà un informe, anomenat Document d’Abast, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM, necessari per a la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic.

APROVACIÓ INICIAL

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes
De manera semblant a l’informe que s’haurà elaborat en la fase d’avanç, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés d’informació pública posterior a l’aprovació de l’avanç del POUM. Aquest informe es publicarà al web del POUM.

La seva funció serà principalment la de fer arribar a l’equip redactor del POUM les aportacions i propostes realitzades en base al document d’Avanç de POUM posat a informació pública, de manera que puguin tenir-les en consideració en la concreció dels criteris de l’avanç de pla en la proposta de pla que es portarà a aprovació inicial.

Presentació de la proposta inicial de POUM
En aquesta sessió s’exposaran les conclusions fins al moment del procés de participació ciutadana i de tramitació del POUM, s’explicaran les principals línies estratègiques i apostes de la proposta del nou POUM, i es valorarà la seva adequació a les aportacions realitzades en les fases de participació prèvies.

S’informarà així mateix del procés de tramitació administrativa i d’informació pública previst en la Llei, que s’iniciarà a partir d’aquest moment. En relació a aquest últim punt, es dedicarà una part de la sessió a detallar als assistents quin serà el termini d’informació pública, com accedir i consultar la documentació del POUM i, sobretot, la manera com s’han de redactar i presentar les al·legacions per a que aquestes puguin ser considerades adequadament. Aquesta informació, així com un model de formulari per a la presentació d’al·legacions es trobarà també disponible a través de la web del POUM.

INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PERCEPTIUS

Exposició pública del POUM aprovat inicialment
Després de l’aprovació inicial del Pla, aquest s’ha de sotmetre per Llei a informació pública i a un procés de participació ciutadana per un termini de 45 dies. Durant aquest període es disposarà de tota la documentació del POUM tant en format imprès a les dependències municipals com en format digital a la web del POUM.

Aquest període de 45 dies d’informació pública es podrà ampliar si l’Ajuntament ho considera necessari.

En aquesta fase s’obrirà l’Oficina del POUM, ubicada a la seu de l’Ajuntament i oberta amb un calendari preestablert, amb l’objectiu d’atendre les consultes dels veïns/es i recollir els seus suggeriments, concertant cita prèvia.

APROVACIÓ PROVISIONAL

Exposició pública del POUM aprovat inicialment

En aquesta fase s’informarà del resultat del procés d’informació pública i de consultes a les administracions afectades i també de les principals modificacions introduïdes en el POUM respecte de la versió de l’aprovació inicial. No es preveuen actes de participació presencial, a part dels actes informatius de presentació del POUM que pugui convocar l’Ajuntament juntament amb l’equip redactor.

Publicació de les versions del POUM
Es publicarà a través de la web del POUM tota la documentació corresponent a cada una de les versions aprovades (provisional i definitiva) per tal que aquesta pugui ser accessible i consultable per la ciutadania.

Publicació dels informes de resposta a les al·legacions i a les administracions
Es publicaran a la web i es donarà difusió dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les administracions consultades així com d’un informe de síntesi de les principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva aprovació inicial.

APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicació del POUM