Què és un POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Blanes i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

La sentència d'anul·labilitat del vigent POUM, aprovat l'any 2010, ha donat lloc a que l'Ajuntament de Blanes emprengui un procés de revisió de l'actual POUM. 

Aquesta revisió, més enllà de donar resposta a les determinacions de la sentència, permetrà la posada al dia del planejament urbanístic municipal actual. Així, el POUM revisat serà l'instrument que fixarà les regles del joc del creixement urbanístic de Blanes per als pròxims anys, per això necessita de la participació de tota la ciutadania (polítics, sectors econòmics i socials, entitats, població general, etc.).

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Blanes a través de regulacions i normatives que afecten a tot el municipi:

LA UTILITZACIÓ EFICIENT DEL SÒL COM A RECURS NATURAL NO RENOVABLE

El POUM classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

LES NECESSITATS SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques a partir de l’ordenació dels espais públics, habitatges, infraestructures, equipaments públics, etc..

LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I EL MEDI NATURAL

El POUM haurà de vetllar per la conservació del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural.

LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través de catàlegs de béns arquitectònics a protegir.