Procés i etapes

El procés de redacció d’un POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que permet que tots els veïns i veïnes de Blanes puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web (veure l’apartat Participació Ciutadana i l’apartat d’Opina i participa).

Dividim el procés de redacció del POUM en diverses fases:

FASE 1. AVANÇ DEL POUM
 • Redacció de l’Avanç del POUM: és un document genèric que forma part de la redacció del POUM i posa de manifest els criteris, objectius i model de desenvolupament proposat pel municipi. Aquest document el redacta l’Ajuntament (amb l’ajuda d’un equip tècnic especialitzat) i serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles i fer del procés un procés transparent i participatiu.
 • Participació: per la redacció del POUM es tenen en compte les aportacions i propostes realitzades en la primera fase del Programa de participació Ciutadana (enquesta de percepció ciutadana i sessions de participació ciutadana). D’aquesta manera l’equip redactor del POUM comptarà amb les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania i pels diferents sectors de Blanes per fer l’anàlisi d’alternatives de planejament i el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en al fase d’aprovació inicial.
 • Elaboració del Document Inicial Estratègic: aquest informe ha d’identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del POUM.
FASE II. PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'AVANÇ DEL POUM
 • Presentació i exposició pública: l’Avanç s’envia a l’òrgan ambiental de la Generalitat, el qual sol·licita un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitza consultes a d’altres administracions afectades i posa l’avanç del POUM a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat. A part, el document d’Avanç del POUM es publica també en aquesta web per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase d’aprovació inicial. En aquest període d’exposició pública es poden fer suggeriments (no al·legacions) i no existeix l’obligació de respondre’ls.
 • Redacció del Document d’Abast: en el termini de 2 mesos l’òrgan ambiental emet un informe, anomenat Document d’Abast, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambientals i territorials per al POUM, necessari per redactar l’Estudi Ambiental Estratègic. Així mateix, altres departaments de la Generalitat i organismes emeten informes en relació a la proposta d’avanç del POUM.
FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
 • Redacció de la proposta inicial del POUM: en aquesta fase es redacta el document amb la concreció de les propostes. La documentació incorpora: memòria, normativa, plànols d’ordenació, avaluació de mobilitat generada, memòria social i estudi ambiental estratègic.
 • Participació: aquesta fase té en compte la recopilació de les aportacions, propostes i suggeriments recollits en el procés participatiu de la fase d’Avanç del POUM (Fase I) i en la fase d’exposició pública (Fase II).
 • Presentació de la proposta inicial del POUM: una vegada aprovat inicialment el POUM, es realitza una sessió de presentació pública de la proposta  i es facilita a la ciutadania la informació necessària per a què pugui participar adequadament a l’hora de presentar d’al·legacions.
FASE IV.INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS DE LA PROPOSTA INICIAL DEL POUM
 • Informació pública del la proposta inicial del POUM: durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posa a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. A part, el POUM es remet a les administracions afectades perquè emetin els informes preceptius. En aquesta fase d’exposició pública es recullen les al·legacions, que es responen de manera individualitzada per part de l’Ajuntament. Durant aquest període s’obre la Oficina del POUM per tal d’atendre consultes, concertant cita de manera prèvia.
FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM
 • Redacció del POUM provisional: a partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessat s’esmena el document inicial, tot donant resposta a les al·legacions. S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d’avaluació ambiental, recollides en les anteriors fases de procés en l’estudi ambiental estratègic.
 • Publicació: en aquesta fase es publica tota la documentació en aquesta web per tal que pugui ser accessible i consultable.
FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES

Si s’escau, es tornarà a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.

FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA
El POUM s’aprovarà per part de la Comissió d’Urbanisme i, un cop publicat, entrarà en vigor, substituint el POUM aprovat l’any 2010, que és l’actualment vigent.

Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

 1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
 2. Plànols d’informació i d’ordenació 
 3. Normes urbanístiques
 4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
 5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
 6. Documentació d’avaluació ambiental
 7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
 8. Memòria social